Räkna med helheten....

 

Startsida


Start
Nyheter
Tjänster
Verksamhet
Företagsdata
Kontakt

 

   

Systemutveckling, ide och design samt dokumentering

   

Militär sensorteknik och GPS

   

Programmering

 

Erfarenhetsområden:   Mikrovågssystem, Electronic Warfare, IT system, HMI, Datafusion, Positioneringssystem med GPS.

Ett optimalt system

System förverkligar en tjänst och har en miljö och har användare som alla i regel är kända.  

 

System är, måste därför vara funktionella på flera plan. Utveckling eller modifiering av ett system som bara tar hänsyn till tekniken är orsaken till merkostnader i slutändan och till och med att system floppar helt. Det är användarmiljö och användarna som till slut bestämmer ett systems livstidskostnad. Ett riktigt utförande av en systemdesign innebär därför alltid en analys och utredning av miljön som samhällets och verksamhetens kravbild samt användarnas arbetsmetoder behov och önskemål. En sådan utredning gör att systemet/modifieringen blir användbar samt även mer realistiskt går att kostnadsbedöma. Kravspecifikation bör därför föregås av insamling av information från de som kan verksamheten och de som kan tekniken. Ur detta sammanställs och föreslås en lösning alternativt med vissa valmöjligheter. Kunden kan sedan bestämma sig för den mest attraktiva varpå de tekniska specifikationerna utarbetas.

 

Huvudtanken är att dessa funktionsskikt bör/ska realiseras med samma utvecklingsprinciper och att de i tillräcklig utsträckning ska behandlas i samma designprocess. En orsak till mindre lyckade upphandlingar är inte sällan en bristande initial utredning av de olika funktionella snitten där ofta användare och verksamhetsmiljön inte tillräckligt tas med. Detta kan ge ett svåranvändbart system med mindre lyckat HMI och ett system med vissa oplanerade begränsningar. Resultatet kan då bli att man håller kvar vid det gamla sättet att arbeta tills de "oförutsedda problemen" är lösta vilket ofta är en fördyring i bägge avseendena. En utebliven miljö och användaranalys kan också innebära att det verkliga teknikbehovet inte bedöms rätt med resultat att finesser kravställs framför användbarhet och utvecklingsbarhet. Ett enklare och billigare men utvecklingsbart system kan ibland vara att föredra. Beställarens strategiska, profilmässiga och ekonomiska behov är ytterligare ett funktionsskikt som avspeglar sig i direktiv och val av alternativ.

Deltagare i ett projekt kommer från olika verksamhetsslag och kommer in vid olika skeden i projektet. En många gånger förbisedd uppgift är att föra samman systemkrav från alla berörda för att hitta den optimal lösningen.

Det kan löna sig att låta en extern konsults "fräscha ögon"  hjälpa till med att finna denna minsta gemensamma nämnare. Invanda mönster och tekniklösningar tar ofta lätt över och försvårar kommunikation mellan projektdeltagare, kunder och övriga aktörer. Den lokala process och verksamheten kan till en del tjäna på att inkludera någon som inte har förutfattade meningar i att "vi gör alltid så här" eller har kunskaper och ideer från andra verksamhetsområden.

Kontakt

Mobil             0707 512165
Telefon          08-605 55 40
Postadress     Attundavägen 7, 168 58 Bromma
E-post             Per följt av @pksystem.se (ej utskrivet för att förhindra spam)

                                               Besökare:  

 

 

[ Start ] Nyheter ] Tjänster ] Verksamhet ] Företagsdata ] Kontakt ]